SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Algemeen

Algemeen  (General)

 • Amersfoort, H. van (2001 ). Transnationalisme, moderne diaspora's en sociale cohesie. Amsterdam: IMES.
 • Arends-Tóth, J. & F.J.R.van de Vijver (2000). Multiculturalisme: spanning tussen ideaal en realiteit. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 55, 159-168
 • Barry,B.  (2001): Culture and equality : an egalitarian critique of multiculturalism.  Cambridge: Polity Press
 • Bartels, E. (2000): Maagdelijkheid en maagdenvliesherstel tussen ethiek en beleid: een reactie. Migrantenstudies, 16e jrg. 2000, nr.1. pp.45-51 en 53
 • Berg, R.H. van den (2001). Psychologisch onderzoek in een multiculturele samenleving: Psychologische tests, interviews en functioneringsbeoordelingen. Amsterdam: Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt & Allochtonen.
 • Bolt, G.S. (2001). Wooncarrieres van Turken en Marokkanen in ruimtelijk perspectief. Utrecht: KNAG/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
 • Bijleveld, C., & Taselaar, A.P. (2000). Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen; verslag van een expertmeeting. Den Haag: WODC.
 • Choenni, C. (2002). Irakezen in Nederland.- Een profiel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Choenni, C. (2002). Ghanezen in Nederland.- Een profïel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Cottle, S. (2000) (ed.): Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries. Open University Press, Buckingham.
 • Cliteur, P.B., & Eeckhout., V. van den (Red.) (2000).Multiculturalisme, cultuurrelativisme en .sociale cohesie. Den Haag: Boom.
 • Crul, M. (2000):  De sleutel tot succes: over hulp, keuzes en kansen in de schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie. Het Spinhuis, Amsterdam.
 • Daal, H.J. van (2002). Geef ze de ruimte. Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van fonds 1818. Utrecht: VerweyJonker Instituut.
 • Dagevos, J.M. (2001). Rapportage minderheden 2001: 2 Meer werk. Den Haag: SCP.
 • Dagevos, J. (2001). Perspectief op integratie: Over de sociaal-culturele en structurele integratie van etnische minderheden in Nederland. Den Haag: WRR.
 •  Deben, L., & Schuyt, K. (2000). Sociale cohesie: Sociale samenhang in een jonge stad. Amsterdam: UvA.
 • Denktas, S., e.a. (2001). Minderhedenmonitor 2000: Etnische minderheden in Rotterdam. Rotterdam: ISEO/COS.
 • Denktas, S. e.a. (2002). Minderhedenmonitor 2001- Etnische minderheden in Rotterdam. Rotterdam: ISEO - Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS).
 • Duurvoort, H. (Red.) (2001). Alle bladeren kleuren het water. Projecten op het gebied van culturele diversiteit in de kunsten. Utrecht: St. VSB Fonds.
 • Distelbrink, M.J. (2000): Opvoeden zonder man: opvoeding en ontwikkeling in Creools-Surinaamse een- en tweeoudergezinnen in Nederland. Van Gorcum, Assen (proefschrift EUR).
 • Doornbos, N., & Groenendijk, K. (2001). Uitkomsten van asielprocedures; een cohortonderzoek. Nederlands Juristenblad, 76 (6), 245253.
 • Duyvendak, J.W., & Veldboer, L. (Red.) (2001). Meeting point Nederland: Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom.
 • Eck, C. M. van (2000): Door bloed gezuiverd : eerwraak bij Turken in Nederland. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam).
 • Engbersen, G., Vrooman, J.C., & Snel, E. (Red.) (2000). Balans van het armoedebeleid; vijfde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Entzinger. H., & Molenaar, R. (2000). Integratie: Hoe staan we ervoor? Utrecht: NCB/Ercomer.
 • Entzinger, H. (2002). Voorbij de interculturele samenleving. Oratie Erasmus Universiteit. Assen: Van Gorcum.
 • Essed, P. & Graaff, M. de (2002). De actualiteit van diversiteit: Het gemeentelijk beleid onder de loep. Den Haag: Forum.
 • Esveldt, I., & Traudes, J. (2001). Kijk op en contacten met buitenlanders: immigratie, integratie en interactie. Den Haag: WRR.
 • Fermin. A. (2000). Burgerschap en integratiebeleid. Den Haag: Ministerie van BZK.
 • Fermin, A. (2001). Verplichte inburgering van nieuwkomers. Utrecht: Ercomer
 • Gelder, C.P. van (2000). `Mamma, is het waar?' Positieve en negatieve aspecten van het leven in eenoudergezinnen. Utrecht: VerweyJonker Instituut.
 • Gomes, P.D., & Westerhof, W. (2001). Het gebruik van chemische huidbleekmiddelen onder Ghanese vrouwen in AmsterdamZuidoost, aanzet tot onderzoek en debat. Tijdschrift voor Genderstudies, 4 (1), 2033.
 • Gölpinar, Ö., & Demirbas, N. (2001). Bruggenbouwers na de beving: Het transnationale burgerschap van Turken. Utrecht: Forum
 • Gowricharn, R. (2000): Andere gedachten...: over de multiculturele samenleving. Forum, Utrecht.
 • Gowricharn, R. (2001). In- en uitsluiting in Nederland: Een overzicht van empirische bevindingen. Den Haag: WRR.
 • Heiden-Attema, N. van der, & Bol, M.W. (2000). Moeilijke jeugd: Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Den Haag: WODC.
 • Heelsum, A. van (2001). Marokkaanse organisaties in Nederland: Een netwerkanalyse. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Hessels, T. (2002). Iraniërs in Nederland. Een profiel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Hoogsteder. M.; S. SchalkSoekar  & F. van de vijver (2001): Allochtonen over Nederland(ers) in 2001. Onderroek naar opvattingen van migrantengroepen in Nederland over de multiculturele samenleving. Utrecht; NCB.
 • Jókövi, E.M. (2001): Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimte: Een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken. Wageningen; Alterra.
 • Kempen, R. van, e.a. (2000). Segregatie en concentratie in Nederlandse steden; mogelijke effecten en mogelijk beleid. Assen: Van Gorcum.
 • Lesthaeghe, R. (Red.) (2000). Communities and generations: Turkish and Moroccan populations in Belgium. Brussel: VUB University Press.
 • Loggem, D. van, & Pennings, T. (2001). Computerbezit en computergebruik in allochtone gezinnen. Amsterdam: Averroès Stichting.
 • Loo, M. van het, e.a. (200l). A comparison of American and Dutch immigration and integration experiences. Den Haag: WRR.
 • Loobuyck, P. (2001). Vreemdelingen over de (werk)vloer: Het debat over arbeidsmigratie en de migratiestop in kaart. Gent: Academia Press.
 • Martens, E.P., & Weijers, Y.R.M. (2000). Integratiemonitor 2000. Rotterdam: ISEO.
 • Mattheijer, M. (2000). De toelating van vluchtelingen in Nederland en hun integratie op de arbeidsmarkt. Amsterdam: UvA.
 • Minderhoud, P. (2001). Vreemdelingen en voorzieningen: De uitwerking van het koppelingsbeginsel in de Invoeringswet Vw 2000. Utrecht: FORUM
 • Ministerie van BZK (2002). Integratie in het perspectief van immigratie. Nota. Den Haag.
 • Muskens, G., & Maas, J. (2000). Cultureel erfgoed van minderheden; rapport van het vooronderzoek. Lepelstraat: DOCA Bureaus.
 • Ode, A.W.M., & Martens, E.P. (2000). Langzaam hoger op de ladder. Economische Statistische Berichten, 85 (4272), 744746.
 • Oud, W., Koopman, P., & Veen, A. (2000). Jongeren in Bos en Lommer en hun tijdsbesteding. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 • Oudenhoven, J.P. van (2002): Cross-culturele psychologie. Coutinho, Bussum.
 • Oudijk, C. (2001). Het belemmerde bruisen van de multiculturele stad; verkenning van belemmeringen bij allochtone festiviteiten. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS).
 • OverdijkFrancis, J.E., & Smeets, H.M.A.G. (Red.) (2000). Bij nader inzien; het integratiedebat op afstand bekeken. Houten/Lelystad: Bohn Stafleu Van Loghum/Koninklijke Vermande.
 • Pas, G. (red.) (2001):  Diversiteit in de polder : GroenLinks en de multiculturele samenleving.  Utrecht: Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
 • Pels, T. (2000): Opvoeding en integratie : een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school. Van Grocum, Assen.
 • Penninx, R. & M. Schrover (2001): Bastion of bindmiddel? Organisaties van immigranten in historisch perspectief. Amsterdam; IMES.
 • Poldervaart, S., Willemse, H., & Schilt, J.W. (Red.) (2000). Van hot naar her; Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen. Amsterdam: St. Beheer IISG.
 • Prins, B. (2000):  Voorbij de onschuld : het debat over de multiculturele samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
 • Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 2000 (2000). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Rath, J. (Red.) (2000). Assimilation of immigrants in Amsterdam and New York: a case for international comparative study. Themanummer van The Netherlands Journal of Social Sciences, 36(2).
 • Reinsch, P. (2000): Measuring immigrant integration. Diversity in a Dutch city. Amsterdam (Proefschrift UU)
 • Roebben, B. (2000). Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. Leuven: Davidsfonds.
 • Ruiter, J.J. de. (2000): The position of muslim migrants in the European Union: emancipation or marginalization? Cambridge Review of International Affairs, XII, 2, 254-266 .
 • Ruijter, A. de (2000). De multiculturele arena. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.
 • Rijpma, S.G., & Roques, C. (2000). Diversiteit in vrijetijdsbesteding; rapportage van een onderzoek naar de deelname van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse Rotterdammers van de 1e en 2e generatie aan onder andere cultuur, openluchtrecreatie en sport in 1999. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek.
 • Snel, E., Stavenuiter, M. & Duyvendak, J.W. (2002). In de fuik: Turken en Marokkanen in de WAO. Utrecht: VerweyJonker Instituut.
 • Solinge, H. van & Vries, M. de (red.) (2002). De joden in Nederland anno 2000, Demografisch profiel en binding aan het jodendom. Amsterdam: Aksant.
 • Staring, R. (2001). Reizen onder regie: Het  migratieproces van illegale Turken in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Sterba,J.P. (2001): Three challenges to ethics : environmentalism, feminism, and multiculturalism. New York: Oxford University Press
 • Sterk, G. (Red.) (2001). Jaarboek van de multiculturele samenleving 2000. Utrecht. Forum.
 • Tesser, P.T.M., & Iedema, J. (2001). Rapportage minderheden 2001. 1 Vorderingen op school. Den Haag: SCP.
 • Thomas, R.M. (2000):  Multicultural counseling and human development theories : 25 theoretical perspectives. Springfield, Ill. Charles C. Thomas Publisher
 • Tillaart, H. van den, e.a. (2000). Nieuwe etnische groepen in Nederland; een onderzoek onder vluchtelingen en statushouders uit Afghanistan, Ethiopie en Eritrea, Iran, Somalie en Vietnam. Nijmegen / Ubbergen: ITS/Tandem Felix.
 • Veen, I. van der (200l). Successful Turkish and Moroccan students in the Netherlands. Leuven:
 • Veenman, J. (2001). Sturen en gestuurd worden: De geschiedenis van het migrantenbeleid in Rotterdam. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
 • Vermeulen, H (2001). Etnisch-culturele diversiteit als feit en norm. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 • Uunk, W. (2002). Concentratie en achterstand. Over de samenhang tussen etnische concentratie en de sociaaleconomische positie onder allochtonen en autochtonen. Assen: Van Gorcum.
 • Veenman. J. (red.) (2002). De toekomst in meervoud. Perspectief op multicultureel Nederland. Assen: Van Gorcum.
 • Veenman, J. (2001). Molukse jongeren in Nederland: Integratie met de rem erop, Assen: Van Gorcum.
 • Vermeulen, H, & Govers, C. (Red.) (2000). The anthropology of ethnicity: Beyond 'ethnic groups and boundaries'. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Vermeulen, H., & Penninx, R. (Red.) (2000). Immigrant integration: The Dutch case. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Wolff, D.J.B. de (red.) (2002). Gelijke behandeling. Oordelen en commentaar 2001. Deventer: Kluwer.
 • Wolff, R. & Berger, M. (2001). Een gekleurd advies? Een onderzoek naar de participatie van etnische minderheden in landelijke adviescolleges en gemeentelijke overlegstructuren. Asterdam: IMES. Universiteit van Amsterdam, 2001.
 • VROMraad (2002). Smaken verschillen. Multicultureel bouwen en wonen. Den Haag.
 • Watson, C.W. (2000): Multiculturalism.   Buckingham. Open University Press
 • WRR. (2001): Nederland als immigratiesamenleving.  Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Zwan, A. van der (2002). Waar blijft de ombuiging in het immigratiebeleid? Socialisme en Democratie 59(4), 43-54.