Management

Ook ‘Intercultureel management levert werk op maat’ . Op maat, omdat iedere organisatie, bedrijf, instelling of persoon anders is. En ook hier werken algemene recepten averecht.

  • Heeft u medewerkers van verschillende culturele achtergronden? En
  • Wilt u de slaagkans van uw aanpak en de productiviteit verhogen? Of,
  • Zijn er conflicten en spanningen met de leiding, of tussen de medewerkers? En,
  • Wilt u deze conflicten oplossen of wegnemen?

    Dan is intercultureel management voor u onmisbaar

Toelichting
De vestiging van arbeidsmigranten en vluchtelingen in West Europa heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de etnische samenstelling van het personeelsaanbod op de arbeidsmarkt. De sociaal economische positie van deze arbeidsmigranten is echter verre van rooskleurig. Zij hebben met veel hogere werkloosheidspercentages te kampen en blijven gemiddeld langer werkloos dan hun autochtone collega’s. Zelfs het uitgenodigd worden op sollicitatiegesprek is bij allochtonen beduidend minder dan bij autochtonen. Reden voor sommige gemeenten om te pleiten voor het zogenaamde anoniem solliciteren. Deze procedure is alleen bedoeld om de uitnodigingskans voor een gesprek te vergroten. Het garandeert helaas niet dat ook de aanstellingskans groter wordt. Een onwillige werknemers vindt altijd argumenten om een bepaalde sollicitant op een juridisch acceptabele manier niet aan te nemen.
Dat de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt lager liggen is sinds jaar en dag aanwezig. Zowel lokale overheden als de nationale overheid hebben verschillende maatregelen getroffen om de kansen van deze groepen te verbeteren. Streefdoel was het realiseren van een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de samenstelling van de bevolking. Al deze maatregelen blijken in de praktijk weinig effectief te zijn. De werkloosheid onder allochtonen is nog steeds twee tot drie keer hoger dan onder hun autochtone collega’s. Het voeren van intercultureel management kan in zulke situaties een oplossing bieden. Intercultureel management wordt over het algemeen gezien als onderdeel van Human Resources Management (HRM). Het betreft hier:

  • Het verhogen van de deelname van de groepen in organisatie en van hun kansen op verticale mobiliteit daarbinnen
  • Het bereiken van erkenning en waardering voor culturele diversiteit op individueel en groepsniveau
  • Het verbeteren van wederzijdse acceptatie op de werkvloer

Er wordt verondersteld dat organisatie die stappen ondernemen in de richting van intercultureel management, hun productiviteit aanzienlijk zullen zien stijgen. Wij bieden deskundige assistentie voor het bereiken van de gestelde doelen ter zake.