Mediation

Met ‘interculturele bemiddeling’ kunnen (interculturele) conflicten vakkundig en op maat worden geregeld.

  • Heeft u cliënten, scholieren of medewerkers van verschillende culturele achtergronden?
  • Zijn er conflicten of spanningen met de leiding, of tussen de medewerkers onderling? En,
  • Wilt u de conflicten oplossen of de spanningen verminderen?

    Dan is interculturele bemiddeling de aangewezen weg.

Toelichting
Instellingen en bedrijven bestaan uit hardwerkende en goedwillende medewerkers. Iedere medewerker probeert zich zo goed mogelijk voor het bedrijf in te zetten. Zijn belang en dat van het bedrijf vullen elkaar eigenlijk aan. De normale uitvoering van de dagelijkse taken brengt echter spanningen in de organisatie te weeg. Belangentegenstellingen van medewerkers en directie enerzijds en die van medewerkers onderling anderzijds, verschil van mening over de te kiezen koers en ‘last but not least’ gewone menselijke jaloezie kunnen hier belangrijke bronnen van conflicten zijn. Vooral bevorderingen en personele inkrimping, of zelfs geruchten daarover, kunnen enorme spanningen in het bedrijf veroorzaken. Het beste wat men dan kan doen, is het tijdig herkennen van de eventuele spanningen en op een adequate manier hierover communiceren met betrokkenen.
In een multiculturele organisatie kunnen bij het ontstaan van conflicten nog cultuurverschillen een belangrijke rol spelen. Misverstanden als gevolg van verschillend taalgebruik en verschillen in non-verbale uitingen en gewoonten kunnen over en weer tot conflicten leiden die de belangen van de organisatie ernstig kunnen schaden. In de confrontatie met elkaar gaat ieder individu zijn cultuur en identiteit verdedigen, omdat hij daaraan een deel van zijn zelfbeeld ontleent. Als een medewerker van islamitische achtergrond het idee krijgt dat men negatief denkt over de islam, klampt hij zichzelf vast aan deze religie, alleen al om zijn eigen zelfbeeld te verdedigen.
Met andere woorden, wanneer een organisatie te maken krijgt met zulke problemen, of wanneer het vermoeden bestaat dat de oorzaak van conflicten in culturele verschillen gelegen is, dan kan ‘interculturele bemiddeling’ een gedegen oplossing.
Bemiddeling, of mediation, is het meest effectief in situaties waar het wederzijdse vertrouwen van partijen door conflicten minimaal is geworden, maar die in principe wel bereid zijn via begeleiding van een neutrale derde, de mediator, tot overeenstemming te komen. De mediator verkent de problemen, brengt de verschillende wensen in kaart, suggereert oplossingen, en begeleidt het hele proces van uitwerking en concretisering van de afspraken.
Intercuturele bemiddeling, of <e,> ‘Intercultural Mediation’ is van wezenlijk belang voor het vermijden van gerechtelijke procedures die vaak geen winnaars, maar alleen verliezers opleveren. Een intercultural mediator is iemand die beschikt over de noodzakelijke vaardigheden om interculturele misverstanden te signaleren, op de hun juiste waarde in te schatten en op te lossen. Ook is de Intercultural Mediator iemand die neutraal kan optreden en de belangen van alle partijen goed in de gaten kan houden. Hij/zij legt geen oplossingen op, maar komt met adviezen, voorstellen en alternatieven. Intercuturele Bemiddeling en Consultancy laat de uiteindelijke keuzes echter over aan de partijen zelf.